Govcert

govcert logo

Vládní CERT (GovCERT.CZ) a týmy typu CSIRT hrají klíčovou roli při ochraně kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) a jeho prováděcích předpisů. Každá země, která má své kritické systémy připojeny do internetu, musí být schopna efektivně a účinně čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na incidenty, koordinovat činnosti při jejich řešení a účelně působit při předcházení incidentům.

Úlohou těchto týmů je zároveň působit jako prvotní zdroj bezpečnostních informací a pomoci pro orgány státu, organizace i občany. Neméně důležitou roli hrají při zvyšování vzdělanosti v oblasti bezpečnosti na internetu.

Orgány a osoby, na které se vztahuje zákon o kybernetické bezpečnosti, musí plnit určité povinnosti vůči vládnímu CERT týmu a orgány a osoby podle § 3 písm. a) a b) plní povinnosti zejména vůči národnímu CERT týmu. Národní CERT tým zaštiťuje organizace CZ.NIC.

Při nahlášení kybernetického bezpečnostního incidentu (KBI) jsou odborníci vládního týmu připraveni pomoci po technické stránce, včetně poskytnutí rad pro další preventivní opatření. Dojde-li ke zjištění, že některý z incidentů cílí na více subjektů, jsou připraveni koordinovat společný postup jeho řešení. V případě, že nám nahlásíte incident, který nespadá do oblasti působnosti vládního týmu (KII, VIS, veřejná správa), postaráme se o jeho předání příslušnému bezpečnostnímu týmu.

Včasné nahlášení incidentu primárně nevede k vyslání kontroly do Vaší organizace ani udělení sankce, ale pouze k jeho zaevidování, analýze a případné nabídce naší pomoci. Budeme rádi za nahlášení jakéhokoliv bezpečnostního incidentu i v dalších Vašich systémech, které přímo nespadají do KII a VIS.

Pro nahlášení KBI můžete využít některý z níže uvedených způsobů:

E-mail

Primárním komunikačním kanálem pro reportování KBI je e-mail cert.incident@nukib.cz. Pro bezpečnější a důvěryhodnou komunikaci doporučujeme použití PGP šifrování. Další podrobnosti k použití PGP jsou uvedeny zde.

Předmět zprávy by měl mimo jiné obsahovat typ incidentu (např. DDoS, hacking, phishing, ransomware, atd.) pro snadnější třídění incidentů mezi jednotlivé analytiky. V těle zprávy je pak potřeba uvést všechny potřebné náležitosti, které jsou popisovány v příloze č. 5 vyhlášky 316/2014 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Zpráva by tak měla obsahovat například části logů obsahující záznamy o útoku, časové známky včetně časové zóny, zdrojové a cílové IP adresy a porty. Nezbytnou součástí jsou i základní kontaktní informace, tedy jméno reportujícího a jméno organizace.

Formulář

Preferovaným způsobem hlášení KBI je odeslání vyplněného formuláře, který lze stáhnout zde. Tento formulář je k dispozici v editovatelném formátu PDF. Po správném a úplném vyplnění všech položek a textových polí soubor zašlete na e-mailovou adresu cert.incident@nukib.cz.

XML schéma pro hlášení incidentu

Toto schéma lze použít pro odeslání všech potřebných detailů incidentu ve formátu XML, nebo jej implementovat do vlastní aplikace pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí. Jedná se o platný ekvivalent k dosavadnímu poskytovanému formuláři. Více informací o poskytovaném schématu, včetně konkrétního příkladu fiktivního incidentu a možnosti jeho stažení naleznete zde.

Telefonicky

V případě nenadálé a vážné situace, kdy hrozí riziko z prodlení, můžete pro kontaktování týmu GovCERT.CZ v pracovní době využít telefonní spojení na čísle +420 541 110 777. Mimo standardní pracovní dobu pak na telefonním čísle +420 725 502 878.

GovCERT.CZ respektuje soukromí všech kontaktujících osob a institucí a považuje všechny nahlášené incidenty za citlivé informace.

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) a jeho vládní tým GovCERT.CZ nabízí v rámci své činnosti následující služby, které by Vaší organizaci mohly pomoci v rámci zajišťování kybernetické bezpečnosti:

Koordinační činnost a pomoc při řešení incidentů

Řešení bezpečnostních incidentů patří k hlavním činnostem vládního týmu. Při nahlášení takové události jsou jeho odborníci připraveni pomoci Vašim IT specialistům po technické stránce, včetně poskytnutí rad pro další preventivní opatření. Dojde-li ke zjištění, že některý z incidentů cílí na více subjektů, jsou připraveni koordinovat společný postup na jeho řešení. Pro tento případ se v  brněnském sídle připravuje audiovizuální konferenční centrum.

Zprostředkování kontaktů

Vzhledem k navázané rozsáhlé spolupráci napříč různými institucemi lze poskytnout pomoc při zprostředkování kontaktů jak s českými bezpečnostními týmy, tak se zahraničními partnery při řešení bezpečnostních incidentů s mezinárodním přesahem.

Sdílení dat

V rámci úzké spolupráce s různými nadnárodními organizacemi, které se zabývají kybernetickou bezpečností, získává vládní tým velké množství reportů a dat, které se týkají potenciálně infikovaných strojů v České republice. Tyto informace je Vám možné v rámci proaktivní činnosti poskytnout. Vzhledem k různé variabilitě sdílených dat jsou rozdělovány do jednotlivých projektů:

BotnetFeed – pomocí tohoto nástroje jsou zpracovávána data z převzatých C&C serverů o koncových stanicích zapojených do sítí botnetů. Pro identifikaci případně nakažené stanice ve Vašem IP rozsahu, Vám bude předána IP adresa a informace o botnetu, do kterého je začleněna. Pro detailnější analýzu nákazy je možné dodat časové známky komunikace stanice s C&C serverem, cílovou IP adresu a využívaný port. Tyto informace lze po selekci poskytovat partnerům ve formátu xml a csv.

IHAP, MDM* – v rámci těchto projektů jsou sbírány fragmenty indikátorů kompromitace (IoC) z různých serverů. Mezi nejčastější indikátory patří phishing, útoky hrubou silou, ids alerty, spam, pokusy o skenování, zneužívání zranitelností, výskyt malware a mnoho dalších typů. Na základě těchto dat jsou pro partnery připravovány krátké reporty, které vždy obsahují IP adresu kompromitovaného stroje a stručné shrnutí o jaký typ incidentu se jedná.

*IHAP = Incident Handling Automation Project, MDM = Malicious Domain Manager

Shadowserver – tento projekt se zaměřuje na průběžné vyhledávání relevantních informací o zranitelnostech v kyberprostoru a o výskytech těchto zranitelností na konkrétních IP adresách. Tým GovCERT.CZ může zprostředkovat sdílení těchto dat s Vaší organizací nebo jen samotný kontakt se zástupci Shadowserver.

Nasazování honeypotů

Síťové pasti umožňují detekovat pokusy o neautorizovaný přístup do různých systémů, monitorovat chování útočníků a vektory jejich útoků na základě známých zranitelností webových zdrojů (např. XSS, SQL injection). Pro využívání tohoto typu sledování lze nasadit síťovou past na Vámi vyhrazenou IP adresu. V případě, že se rozhodnete v této oblasti s vládním týmem spolupracovat, můžete se zapojit do vzájemného sdílení dat z těchto honeypotů.

Penetrační testování

Jednou z forem preventivních aktivit je externí penetrační testování. Jedná se o legální pokus o průnik do testovaných systémů. Výsledkem je zpráva o chybách v zabezpečení testovaného subjektu, která je určena výhradně jeho vlastníkovi, který na základě zprávy učiní příslušná bezpečnostní opatření.

Další možností je provedení skenování zranitelností podle OWASP*. Pracovníci vládního CERT týmu tak mohou prověřit bezpečnost Vašich webových stránek a upozornit na případná bezpečnostní rizika.

*OWASP = Open Web Application Security Project

Informační HUB

Na webových stránkách govcert.cz můžete nalézt informace, rešerše, analýzy a články, které se týkají aktuálních hrozeb a zranitelností se vztahem k systémům v České republice.

V současnosti je připravován i neveřejný informační portál, kde budou smluvním partnerům a spolupracujícím organizacím kromě sdílených dat poskytovány i další informace a hlubší analýzy ve vztahu k jejich systémům.

Vzdělávání a výzkumná činnost

Pracovníci sekce NCKB mohou připravit školení či přednášky na různá témata (technické i legislativní) z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Forenzní laboratoř a SCADA laboratoř

Odborníci z vládního týmu se také zabývají forenzní analýzou. V případě, že již došlo z jakéhokoliv důvodu ke kompromitaci stroje ve Vaší instituci, nebo máte odůvodněné podezření, že k této kompromitaci mohlo dojít, je možné tuto událost z technického hlediska vyšetřit ve forenzní laboratoři.

GovCERT.CZ nabízí spolupráci i v oblasti technických měření a analýz industriálních a řídicích systémů, pro kterou je pak na brněnském pracovišti vybudovaná SCADA laboratoř.

Pokud máte o kteroukoliv nabízenou službu zájem, neváhejte se na nás obrátit, viz kontakty.

Popis Vládního CERT České republiky

1. O tomto dokumentu

Tento dokument obsahuje popis Vládního CERT České republiky podle standardu RFC 2350. Poskytuje základní informace o Vládním CERT, možnostech jeho kontaktování, jeho odpovědnosti a nabízených službách.

1.1 Datum poslední aktualizace

Toto je verze číslo 10 ze dne 28. 3. 2019.

1.2 Distribuční seznam pro oznámení

Žádný distribuční seznam pro oznámení neexistuje. Veškeré specifické dotazy nebo připomínky prosím zasílejte na adresu Vládního CERT.

1.3 Místa, kde může být tento dokument nalezen

Aktuální verze tohoto popisného dokumentu CERT je dostupná na internetových stránkách Vládního CERT – ke stažení zde.

2. Kontaktní informace

2.1 Název týmu

GovCERT.CZ: Vládní CERT České republiky

2.2 Adresa

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (Vládní CERT)
Mučednická 1125/31
616 00, Brno
Česká republika

2.3 Časové pásmo

SEČ, Středoevropský čas (UTC +1, od poslední neděle v říjnu do poslední neděle v březnu)

SELČ, Středoevropský letní čas (UTC +2, od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu)

2.4 Telefonní číslo

+420 541 110 777

+420 725 502 878 (mimo pracovní dobu)

2.5 Faxové číslo

+420 257 283 580

2.6 Ostatní telekomunikace

Není k dispozici

2.7 Elektronická adresa

Pro hlášení incidentů prosím použijte adresu cert.incident@nukib.cz.

Pro ostatní komunikaci prosím použijte adresu cert@nukib.cz.

2.8 Veřejné klíče a šifrovací informace

Pro hlášení incidentu a související komunikaci prosím použijte tento klíč:

pub 4096R/D2A1C881 2017-07-31
uid Government CERT Incident CZE (Reporting channel for NCSC CZE)
<cert.incident@nukib.cz>
Key fingerprint = 3F29 12FE 999B 93D9 AB58 DC5C 43A1 3897 D2A1 C881

Pro ostatní komunikaci prosím použijte tento klíč:
pub 4096R/A57337A6 2017-07-31
uid Government CERT CZE (Communication channel with NCSC CZE)
<cert@nukib.cz>
Key fingerprint = F60C 0622 EE75 52C9 7EE5 E9F8 4405 4AC1 A573 37A6

2.9 Členové týmu

Vedoucím týmu Vládního CERT je Jakub Veselý. Kompletní přehled členů týmu Vládního CERT není veřejně k dispozici. Členové týmu se v rámci oficiální komunikace při řešení incidentu identifikují druhé straně plným jménem.

Řízení a dohled jsou poskytovány Vladimírem Peterou, ředitelem Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

2.10 Další informace

Obecné informace o Vládním CERT lze nalézt na stránce www.nckb.cz

2.11 Kontakt s veřejností

Preferovaný způsob kontaktování Vládního CERT je prostřednictvím e-mailu.

Hlášení incidentů a související otázky by měly být zaslány na adresu cert.incident@nukib.cz. Tím se vytvoří hlášení v našem systému. V případě hlášení incidentu mimo pracovní dobu navíc kontaktujte pracovníka vykonávajícího pohotovost na čísle +420 725 502 878.

V případě ostatních dotazů prosím zašlete e-mail na cert@nukib.cz.

Není-li možné (nebo je-li nevhodné z bezpečnostních důvodů) použít e-mail, můžete Vládní CERT kontaktovat telefonicky.

Pracovní doba Vládního CERT je obecně omezena na běžnou pracovní dobu (09:00-17:00 od pondělí do pátku, s výjimkou svátků).

3. Stanovy

3.1 Poslání

Vládní CERT hraje klíčovou roli při ochraně kritické informační infrastruktury a státních orgánů. Naším cílem je pomoci jim účinně čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na incidenty, koordinovat kroky k jejich řešení a účinně jim předcházet.

3.2 Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou veřejné instituce a kritická informační infrastruktura v České republice.

3.3 Zařazení

Vládní CERT je součástí Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky.

3.4 Oprávnění

Vládní CERT pracuje pod záštitou a s pověřením Národního centra kybernetické bezpečnosti. Národní centrum kybernetické bezpečnosti operuje v mezích české legislativy.

Vládní CERT plánuje spolupráci se správci systémů a uživateli v rámci institucí veřejného sektoru a kritické informační infrastruktury.

4. Zásady

4.1 Typy incidentů a úroveň podpory

Vládní CERT je oprávněn řešit všechny typy počítačových bezpečnostních incidentů, které vznikly nebo mohou potenciálně vzniknout, v rámci jeho působnosti.

Úroveň podpory poskytnuté Vládním CERT se liší v závislosti na typu a závažnosti incidentu nebo problému, typ původce, velikosti uživatelské komunity a zdrojů Vládního CERT v okamžiku incidentu, ale v každém případě bude poskytnut nějaký typ reakce během jednoho pracovního dne. Zvláštní pozornost bude věnována incidentům, týkajícím se kritické informační infrastruktury.

Žádná přímá podpora nebude poskytována koncovým uživatelům; od nich se očekává spolupráce s jejich správcem systému, správcem sítě nebo provozovatelem internetových služeb. Právě těm poskytne Vládní CERT potřebnou podporu.

Vládní CERT se zavazuje informovat o potenciálních zranitelnostech, a tam, kde je to možné, informovat výše zmíněnou cílovou skupinu o takových zranitelnostech ještě před jejich zneužitím.

4.2 Spolupráce, interakce a zpřístupňování informací

S veškerými příchozími informacemi je nakládáno bezpečně, bez ohledu na jejich závažnost. Informace, které jsou viditelně velmi citlivé povahy, budou zpracovávány a ukládány bezpečně, v případě nutnosti jsou využívány šifrovací technologie.

Vládní CERT bude využívat informace, které mu budou poskytnuty k řešení bezpečnostních incidentů. Informace budou dále distribuovány ostatním týmům a členům pouze na základě principu need-to-know, a když to bude možné vždy anonymně.

Vládní CERT operuje v mezích české legislativy.

4.3 Komunikace a autentizace

E-maily a telefony jsou považovány za dostatečně bezpečný způsob komunikace, použitelné nešifrovaně, při přenosu málo citlivých dat. Je-li nutné zaslat vysoce citlivé údaje prostřednictvím e-mailu, bude využito šifrování PGP.

Je-li nutné prověřit osobu před zahájením komunikace, může tak být provedeno buď prostřednictvím existující sítě důvěry (např. TI, FIRST) nebo jinými metodami, jako je například zpětné volání, zpětný mail nebo, v případě potřeby, osobní setkání.

5. Služby

5.1 Reakce na incidenty

Vládní CERT si klade za cíl pomáhat místním správcům při řešení technických a organizačních aspektů incidentů. Zejména plánuje poskytovat pomoc nebo rady s ohledem na následující aspekty krizového řízení:

5.1.1. Třídění incidentů

 • Posouzení, zda je incident věrohodný
 • Určení rozsahu incidentu a jeho priority

5.1.2. Koordinace při řešení incidentu

 • Kontaktování zúčastněných stran incidentu k prošetření incidentu a následné přijetí příslušných opatření
 • Usnadnění kontaktu s dalšími subjekty, které mohou pomoci s řešením incidentu
 • Informování ostatních CERT® a CSIRT týmů v případě potřeby
 • Komunikace se zúčastněnými stranami a médii

5.1.3. Řešení incidentu

 • Poskytování poradenství o vhodných postupech lokálním bezpečnostním týmům
 • Sledování pokroku lokálních bezpečnostních týmů
 • Poskytování pomoci při shromažďování důkazů a interpretaci dat

Kromě toho si klade Vládní CERT za cíl shromažďování statistických údajů o událostech, které se dějí v rámci jeho pole působnosti, včasné informování o možných útocích a napomáhání při ochraně proti známým útokům.

5.2 Proaktivní přístup

Vládní CERT shromažďuje seznamy bezpečnostních kontaktů pro každou instituci v rámci svého pole působnosti. Tyto seznamy jsou k dispozici v případě potřeby při řešení bezpečnostních incidentů nebo útoků.

Vládní CERT publikuje oznámení o závažných bezpečnostních hrozbách, aby se v nejvyšší možné míře zabraňovalo incidentům v oblasti informačních a komunikačních technologií a snížil se tak co nejvíce jejich dopad.

Vládní CERT zpracovává IoC1 z dostupných zdrojů a v případě pozitivního nálezu zajišťuje předání relevantní informace kontaktu zodpovědnému za postižený systém.

Vládní CERT se také snaží zvyšovat povědomí o bezpečnosti v rámci svého pole působnosti.

 

6. Formuláře pro hlášení incidentů

Formulář je ke stažení zde

XML schéma je dostupné zde

7. Zproštění odpovědnosti

Navzdory všem opatřením, která budou přijata v přípravě oznámení informací, upozornění a varování, nepřebírá Vládní CERT žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí, či škody, vyplývající z využití v nich obsažených informací.


1 Indicator of Compromise

Co je NCKB

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je výkonnou sekcí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti zejména zajišťuje:

 • činnost Vládního CERT České republiky (GovCERT.CZ)
 • prevenci před kybernetickými hrozbami proti prvkům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby, proti významným informačním systémům a vybraným informačním systémům veřejné správy
 • řešení a koordinaci řešení kybernetických bezpečnostních incidentů u subjektů kritické infrastruktury, provozovatelů základní služby a orgánů veřejné správy
 • osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • spolupráci s národními i mezinárodními organizacemi podílejícími se na zajišťování bezpečnosti kybernetického prostoru
 • pořádání a účast na kybernetických cvičeních na národní a mezinárodní úrovni
 • výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • ve spolupráci s kabinetem ředitele zastupování České republiky v orgánech mezinárodních organizací působících v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • vyhodnocování rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a přijímaní příslušných nápravných a preventivních opatření
 • v rozsahu své působnosti bezpečnostní politiku Úřadu, plnění mezinárodních závazků a spolupráci na mezinárodní úrovni při realizaci předpisů vyplývajících z členství České republiky v NATO a členství v EU a členství v jiných mezinárodních organizacích
 • stanovuje komunikační strategii Úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s ostatními organizačními celky Úřadu
 • a další ..