blue-dot S pomocí pravidelných cvičení může NÚKIB velice dobře mapovat přístupy a chápání rozličných otázek různými institucemi stejně jako jejich úroveň zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR.

blue-dot Cvičení dávají NÚKIB možnost zjistit a upozornit na slabá místa či nedostatky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Metodou krizových scénářů umožňují lépe nastínit možné negativní dopady. V tomto ohledu se jedná o velice přesvědčivý a praktický nástroj.

blue-dot Na základě zjištěných nedostatků a slabých míst přispívají k návrhu, implementaci a zpětnému testování konkrétních nových či pozměněných řešení. Jinými slovy, cvičení představují výborný nástroj pro ověřování a revizi politik a procesů, např. v otázkách institucionálního a zákonného rámce, krizového řízení, mediální komunikace apod.

blue-dot Cvičení jsou neocenitelným zdrojem nových znalostí, zkušeností a technických schopností.

blue-dot Výstupy ze cvičení představují cenné poznatky, které jsou dále využívány pro přípravu dalších osvětových a edukativních aktivit.

blue-dot Cvičení pomáhají nejen mapovat a zjišťovat reálný stav kybernetické bezpečnosti, ale zejména navrhovat prostředky k jeho zlepšování.

blue-dot Učiněné poznatky a získané know-how jsou sdíleny s dalšími relevantními subjekty. Cvičení tak pomáhají identifikovat, definovat či potvrzovat konkrétní trendy v oboru. Sdílení také dále prohlubuje vzájemnou spolupráci a důvěru.

blue-dot Díky žádanosti a ohlasu ze strany zahraničních partnerů, jakými jsou například Spojené státy americké, Jižní Korea nebo Tchaj-wan, se cvičení stala významným produktem s potenciálem pro českou zahraniční politiku.

Komplet infografiky CZE