25. 5. 2015

Vláda České republiky 25. května 2015 schválila Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, a Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky 2014. Oba materiály vypracoval Národní bezpečnostní úřad (NBÚ).

Akční plán, který definuje na příštích pět let konkrétní kroky k naplnění hlavních cílů národní strategie, stanoví u nich kompetentní orgán a termíny plnění, připravil NBÚ ve spolupráci se všemi relevantními partnery. Obsahuje např. činnosti potřebné k zajištění účinnějšího potírání informační kriminality, identifikované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a policií, úkoly v oblasti mezinárodní spolupráce určené s Ministerstvem zahraničních věcí a v neposlední řadě postup vytváření a následného zajišťování kybernetické obrany České republiky vymezený v součinnosti s Ministerstvem obrany. Za kontrolu plnění Akčního plánu je zodpovědný NBÚ.

Dokument ke stažení zde.

Vláda 25. května 2015 rovněž schválila Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2014. Cílem této zprávy je poskytnout ucelené informace o aktivitách státu při zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky, zejména pak o činnosti Národního bezpečnostního úřadu jakožto gestora kybernetické bezpečnosti. Zpráva podává přehled plnění cílů za období roku 2014 dohromady v 8 oblastech:

  • Budování NCKB / Vládního CERT
  • Vývoj legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Tvorba koncepčních dokumentů kybernetické bezpečnostní politiky České republiky
  • Informační systémy důležité pro stát a navázání komunikace se subjekty provozujícími kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy
  • Mezinárodní spolupráce
  • Národní spolupráce
  • Zvyšování povědomí a osvěta
  • Činnost vládního CERT a sledování současných trendů v kybernetické bezpečnosti

Dokument ke stažení zde.