Kritická informační infrastruktura a Významné informační systémy

Dne 1. ledna 2015 vstoupí v účinnost zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a jeho prováděcí právní předpisy – vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích a vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Dále bylo novelizováno nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury (tato novela je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2014 Sb.).

Na základě této nové právní úpravy vypracovalo Národní centrum kybernetické bezpečnosti několik podpůrných dokumentů, které by měly přispět k pochopení provázanosti jednotlivých právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň jsou podpůrným vodítkem k procesu určování prvků kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.

Tyto materiály nenahrazují žádný ze zákonů a souvisejících prováděcích předpisů.

V případě nejasností kontaktujte Odbor právní a legislativní Národního bezpečnostního úřadu na adrese pravni@nbu.cz, nebo Národní centrum kybernetické bezpečnosti na adrese nckb@nbu.cz.

 

Blokové schéma k zákonu o kybernetické bezpečnosti
Pomůcka k auditu bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Lhůty pro plnění povinností podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Povinnosti orgánů a osob podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
Bezpečnostní role a jejich začlenění v organizaci
Nepřiměřené náklady