Rada pro kybernetickou bezpečnost byla ustavena usnesením vlády č. 781 ze dne 19. října 2011. Rada je poradním orgánem předsedy vlády pro oblast kybernetické bezpečnosti. Cílem její činnosti je zároveň podpora výkonu gesční a koordinační role Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti vyžadující součinnost státních institucí a subjektů kritické infrastruktury.

Hlavními úkoly Rady jsou:

  • koordinace činnosti státních institucí v oblasti kybernetické bezpečnosti a přispívání k zajištění plnění závazků meziresortní povahy,
  • koordinace státních institucí při plnění závazků v oblasti kybernetické bezpečnosti, které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích a koordinace zastupování České republiky v mezinárodních organizacích a v dalších zahraničních aktivitách souvisejících s kybernetickou bezpečností,
  • aktivní vytváření podmínek pro hladké fungování spolupráce mezi členy Rady,
  • řešení aktuálních otázek kybernetické bezpečnosti a předkládání odborných návrhů a doporučení vládě,
  • sledování plnění závěrů z jednání Rady jejími členy,
  • shromažďování, analýza a vyhodnocení údajů o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti poskytovaných členy Rady,
  • příprava návrhu zprávy o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky, která je pravidelně předkládána předsedou vlády vládě jako výchozí dokument, který stanovuje priority a z nich vyplývající úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti pro nadcházející období,
  • spolupráce s externími odbornými subjekty a využívání jejich výstupů v zájmu zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky.