Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) a jeho vládní tým GovCERT.CZ nabízí v rámci své činnosti následující služby, které by Vaší organizaci mohly pomoci v rámci zajišťování kybernetické bezpečnosti.

Koordinační činnost a pomoc při řešení incidentů

Řešení bezpečnostních incidentů patří k hlavním činnostem vládního týmu. Při nahlášení takové události jsou jeho odborníci připraveni pomoci Vašim IT specialistům po technické stránce, včetně poskytnutí rad pro další preventivní opatření. Dojde-li ke zjištění, že některý z incidentů cílí na více subjektů, jsou připraveni koordinovat společný postup na jeho řešení.

Tým GovCERT.CZ je schopen v rámci řešení incidentu poskytnou služby analýzy síťových dat a logů s cílem identifikace způsobu a důsledků incidentu. Pro povinné subjekty také nabízí možnost konzultací, zda se jedná o incident či pouze o událost a to při poskytnutí odpovídajících dat nebo logů na základě kterých může tým GovCERT.CZ toto vyhodnotit.

Vzhledem k navázané rozsáhlé spolupráci napříč různými institucemi lze poskytnout pomoc při zprostředkování kontaktů jak s českými bezpečnostními týmy, tak se zahraničními partnery při řešení bezpečnostních incidentů s mezinárodním přesahem.

Projekt systém detekce

V rámci vytvořeného a dále rozšiřovaného systému detekce vládní CERT zpracovává kybernetické bezpečnostní události a metadata o síťovém provozu ve formě flow záznamů z perimetrů zapojených organizací. Cílem projektu je schopnost detekce globálních problémů, které cílí na více cílů z řad povinných subjektů zapojených do projektu. Zpětnou vazbou pro zapojené partnery je publikování blacklistů a signatur. V neposlední řadě je přínosem také včasné varování před útoky, které aktuálně detekujeme u jiných organizací a mohly by se týkat i vás.

Nasazování honeypotů

Síťové pasti umožňují detekovat pokusy o neautorizovaný přístup do různých systémů, monitorovat chování útočníků a vektory jejich útoků na základě známých zranitelností. Pro využívání tohoto typu sledování lze nasadit síťovou past na Vámi vyhrazenou IP adresu/adresy. V případě, že se rozhodnete v této oblasti s vládním týmem spolupracovat, můžete se zapojit do vzájemného sdílení dat z těchto honeypotů. Tým GovCERT.CZ v rámci své činnosti také může připravit virtuální stroj s předpřipravenými honeypoty, který je možno nasadit v síti partnera. Tento virtuální stroj je možno v rámci možností přizpůsobit potřebám cílové organizaci a její infrastruktuře.

Penetrační testování

Jednou z forem preventivních aktivit je i penetrační testování. Jedná se o legální pokus o průnik do testovaných systémů na základě podepsané smlouvy. Výsledkem je zpráva o chybách v zabezpečení testovaného subjektu, která je určena výhradně jeho vlastníkovi, který na základě zprávy učiní příslušná bezpečnostní opatření. Dotazy ke všem službám je možné směřovat na adresu pentest@nukib.cz.

INTERNÍ TESTY
U interních testů se jedná o simulaci útočníka, který se nachází ve vnitřní síti společnosti. Může se jednat o nespokojeného zaměstnance nebo útočníka, který má fyzický nebo vzdálený přístup do síťové infrastruktury společnosti. Simulace tohoto útoku má potencionálně nejvyšší účinky dopadu, protože útočník má od počátku přístup do interní sítě.

Interní testy slouží k ohodnocení zabezpečení interní sítě a nalezení zranitelností v této síti, dále k prověření bezpečnostních mechanismů sloužících k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem a případným zneužitím ze strany uživatelů ve vnitřní síti, jako jsou například partneři nebo dodavatelé. Služba vyžaduje podepsání smlouvy.

EXTERNÍ TESTY
U externích testů se jedná o simulaci útočníka, který útočí z vnější sítě. Útočník nemá přehled o síťové infrastruktuře společnosti a disponuje jenom informacemi, které jsou volně dostupné. Externí testování je cíleno na služby, které jsou vystaveny do internetu. Může se jednat o webové stránky, webové aplikace, email, DNS servery a různé jiné služby. Primárním cílem je odhalení co největšího počtu závažných zranitelností, které mohou vést k průniku a neoprávněnému přístupu do interní sítě a k získání cenných dat společnosti. Služba vyžaduje podepsání smlouvy.

PRŮBĚŽNÉ SKENOVÁNÍ ZRANITELNOSTÍ
Vládní tým nabízí možnost zapojit se do programu průběžného skenování zranitelností. Zapojené subjekty jsou dlouhodobě monitorovány z hlediska přítomnosti nejznámějších zranitelností, a to zejména za pomocí automatizovaných skenovacích nástrojů. V případě nálezu zranitelnosti je zapojenému subjektu zaslána notifikace. Program průběžného skenování zranitelností je v současnosti určen především pro subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti, neregulované subjekty veřejné správy a další subjekty podle volných kapacit vládního týmu. Služba vyžaduje podepsání smlouvy.

DETEKCE ZRANITELNÝCH SLUŽEB
Vládní tým provádí detekci potencionálně zranitelných služeb na základě skenování portů a detekci verzí služeb pomocí tzv. metody “banner grabbing”. Do projektu je možné se zapojit na základě zaslání IP rozsahu určeného pro skenování.

DALŠÍ SPECIÁLIZOVANÉ TESTY
Je možné dohodnout i další specifické testy, které nejsou uvedeny ve výčtu a souvisejí s testováním zabezpečení systémů.

Forenzní laboratoř

V reakci na probíhající nebo proběhlé bezpečnostní incidenty odborníci z vládního CERT týmu mohou provádět forenzní analýzu napadených systémů a na nich nalezeného škodlivého kódu. V případě, že již došlo z jakéhokoliv důvodu ke kompromitaci stroje ve Vaší instituci, nebo máte odůvodněné podezření, že k této kompromitaci mohlo dojít, je možné tuto událost z technického hlediska vyšetřit v naší forenzní laboratoři. Výsledky této analýzy obsahují doporučení pro administrátory systémů, které by měly napomoci k tomu, aby se podobným incidentům do budoucna předcházelo nebo došlo k jejich včasné detekci a minimalizaci případných následků pro danou instituci.

ZAJIŠŤOVÁNÍ DAT
Součástí této služby jsou konzultace a poskytnutí podpory pro zajišťování dat potřebných pro analýzu. Nejčasteji se jedná o vytváření kopií disků, obrazů paměti a extrakci logů. V případě, že tyto data nemůžete zajistit sami, ani s pomocí Vašich dodavatelů, může tak učinit jeden z našich techniků. Analyzovat lze jak celé systémy, tak i škodlivé přílohy podvodných e-mailů (tzv. phishing/spear-phishing).

PRŮBĚH A VÝSTUP ANALÝZY
Po předání zajištěných dat naší organizaci následně zanalyzujeme průběh incidentu a následně pro vás vytvoříme závěrečné zprávu, obsahující zdokumentovaný postup analýzy. Doba analýzy je závislá na množství a kvalitě poskytnutých dat.

Tato služba je primárně určena pro subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Po předchozím schválení vedením úřadu lze takto pomoci i organizacím, které pod zákon nespadají.

Kybernetická bezpečnost průmyslových technologií

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu hrozeb v OT prostředí poskytuje pracovní skupina služby reaktivního řešení kybernetických incidentů v systémech průmyslových řídicích systémů. K této činnosti má k dispozici tzv. SCADA laboratoř, která je neustále vyvíjena a rozšiřována o nejnovější prvky automatizačních, IIoT a dalších speciálních technologií.

Vzdělávání a výzkumná činnost

PROČ A JAK ZAČÍT S PENETRAČNÍM TESTOVÁNÍM
Školení zaměřené na manažery kybernetické bezpečnosti, vedoucí IT oddělení a administrátory. Jedná se o přednášku s praktickými ukázkami, která poskytne přehled o různých formách penetračního testování, jejich dopadech. Dále budou účastníci seznámeni s průběhem typických penetračních testů, od ustanovení rozsahu testu, podepsání smlouvy, přes skenování zranitelností až po samotné zneužití a ovládnutí nejdůležitějších prvků v infrastruktuře (Doménového řadiče). V poslední části přednášky seznámíme účastníky s testy/službami, které poskytujeme v rámci oddělení penetračního testování. V rámci přednášky budou účastnící seznámeni s tím, proč je pro organizaci důležité pravidelně nechat provádět penetrační testy, co je možné během testů odhalit a čemu se díky tomu dá zabránit. Účastníci budou mít přehled o typech penetračního testování, budou umět posoudit, které testy, v jakých rozsazích a v jakých situacích vyžadovat.

OT KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Jednodenní školení průmyslové kybernetické bezpečnosti. Určené pro ne-IT pracovníky k pochopení úskalí kybernetické bezpečnosti v prostředí průmyslových technologií, zvýšení jejich povědomí o současných problémech v oblasti kybernetické bezpečnosti, rozdílech mezi prostředím IT/OT, obecných základech kybernetické bezpečnosti a specifikách kybernetické bezpečnosti v průmyslu. Školení bude zakončeno ukázkou kybernetických útoků na prvky průmyslové sítě.

ŠKOLENÍ SÍŤOVÉ FORENZNÍ ANALÝZY
Školení zaměřené na zpracování síťových dat v podobě PCAP záchytu a to v nástrojích wireshark a moloch. Cílem je seznámit s principy síťové forenzní analýzy a využití uvedených nástrojů pro analýzu síťových dat.

ŠKOLENÍ SÍŤOVÉ BEZPEČNOSTI
Školení zaměřené na seznámení s prvky síťové infrastruktury a jejich přínosu do síťové bezpečnosti. Uvedení různých technologií jako např. firewall, síťová sonda, IDS/IPS řešení apod. a v souvislosti s nimi jejich best-practise nasazení a co tím jsem schopen řešit.

Pokud máte o kteroukoliv nabízenou službu zájem, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese cert@nukib.cz .