Aktuality k legislativě

9.8.2017 V současné pracuje NÚKIB na tvorbě dvou legislativních dokumentů. Tím prvním je vyhláška o provozovatelích základních služeb, která bude obsahovat tzv. určující kritéria. Tou druhou je vyhláška o kybernetické bezpečnosti, kterou je nutné novelizovat v souvislosti se změnou zákona o kybernetické bezpečnosti.
26.7.2017 Dne 1. srpna 2017 vstupuje v účinnost zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon o kybernetické bezpečnosti a některé další zákony. Připravili jsme pro Vás přehled změn, které nabývají 1. srpna 2017 účinnosti - ke stažení - zde.
27.6.2017 Dne 1. července vstupuje v účinnost zákon č. 104/2017 Sb. (novela zákona o informačních systémech veřejné správy), který mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Připravili jsme pro Vás přehled změn, které nabývají 1. července 2017 účinnosti - ke stažení - zde.
19.12.2014 Dne 19. prosince 2014 byly ve Sbírce zákonů publikovány prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů - ke stažení zde.
 
15.12.2014 Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

a

Vyhláška o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích

Obě vyhlášky byly vloženy do elektronické knihovny vlády eKLEP dne 15. prosince 2014 a zaslány k zajištění publikace ve Sbírce zákonů tak, aby nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

Toto nařízení vlády, které je v gesci Ministerstva vnitra, je rovněž vloženo do elektronické knihovny vlády eKLEP a má rovněž nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Uvedené právní předpisy najdete zde.
 
10.10.2014 Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vypracoval návrh vyhlášky o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích k provedení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Návrh vyhlášky stanoví konkrétní významné informační systémy včetně určujících kritérií, jejichž správci budou podléhat povinnostem podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a byl vložen do elektronické knihovny vlády eKLEP dne 8. října 2014. Znění návrhu je ke stažení zde a odůvodnění je ke stažení zde.

Z oblasti významných informačních systémů jsou přímo vyhláškou vyloučeny informační systémy obcí a informační systémy hlavního města Prahy, pokud jsou používány při výkonu jeho vlastní působnosti.
 
29.8.2014 Zákon č. 181 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014. Účinný bude od 1. ledna 2015.
 
13.8.2014 Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 13. srpna 2014 zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Zákon o kybernetické bezpečnosti nabude platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, účinný bude od 1. ledna 2015.
 
1.8.2014 Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) k provedení zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Návrh vyhlášky, který byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvy vnitra a obrany, Českým telekomunikačním úřadem, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace a byl konzultován se zástupci odborné veřejnosti, naplňuje a rozvádí především první pilíř zákona o kybernetické bezpečnosti, tj. obsah a rozsah bezpečnostních opatření pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy.

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 31. července 2014. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 21. srpna 2014 e-mailem na adresu: pravni@nbu.cz.

Návrh vyhlášky ke stažení zde, odůvodnění ke stažení zde.
 
23.7.2014 Senát Parlamentu České republiky schválil dne 23. července 2014 návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Návrh zmíněného zákona bude dále postoupen prezidentovi České republiky k podpisu. Senátem schválené znění návrhu zákona stáhnete zde.
 
18.6.2014 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 18. června 2014 ve 3. čtení návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Návrh zmíněného zákona bude dále postoupen Senátu Parlamentu České republiky k dalšímu projednání a schválení.
 
2.1.2014 Vláda České republiky ve čtvrtek 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Návrh zákona bude předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky. Aktuální návrh zákona včetně důvodové zprávy můžete stáhnout zde.
 
28.6.2013 Národní bezpečnostní úřad dne 28. června 2013 předložil vládě České republiky návrh zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a o změně souvisejících zákonů. Návrh zákona můžete stáhnout zde, důvodovou zprávu zde. Nyní se budou návrhem zákona zabývat pracovní komise Legislativní rady vlády a následně bude návrh projednán vládou.
 
15.4.2013 NBÚ 15. dubna 2013 rozeslal do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a o změně souvisejících zákonů (návrh zákona ke stažení zde, důvodová zpráva ke stažení zde).
NBÚ připravil návrh ZKB na základě usnesení vlády ze dne 30. května 2012 č. 382. Na jeho přípravě pracovala odborná komise vedená NBÚ a složená ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, ČTÚ a dalších příslušných institucí. Začátkem roku 2013 úřad konzultoval návrh po dobu dvou měsíců s odbornou veřejností. Nyní mají určené státní orgány i odborná veřejnost čas k prostudování návrhu a předložení připomínek k jeho znění. Relevantní připomínky lze zasílat na e-mail pravni@nbu.cz do 10. května 2013.
Zákon je „postaven“ na dvou zásadách a třech pilířích. První zásadou je minimalizace zásahu do práv soukromoprávních subjektů, druhou zásadou je individuální odpovědnost za bezpečnost vlastních informačních systémů. Tři pilíře tvoří: 1. bezpečnostní opatření (standardizace), 2. hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, 3. protiopatření, tzn. reakce na incidenty.
Návrh zákona počítá se dvěma dohledovými pracovišti - národním a vládním. Národní CSIRT pro soukromou a akademickou sféru, Vládní CERT pro státní instituce a kritickou informační infrastrukturu.
Po ukončení a vyhodnocení připomínkového řízení plánuje NBÚ předložit vládě ke schválení návrh ZKB včetně návrhu prováděcích předpisů koncem června tohoto roku.
 
30.5.2012 Od října 2011 NBÚ připravil Věcný záměr nového zákona, který byl vládou schválen usnesením č. 382 ze dne 30. května 2012. Po schválení věcného záměru bude následovat období konzultací jednotlivých odborných problémů. Práce na paragrafovém znění zákona potrvají do poloviny roku 2013.
 
19.10.2011 Vláda svým usnesením ze dne 19. října 2011 č. 781 ustavila gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast Národní bezpečnostní úřad.
Vláda schválila vznik Národního centra kybernetické bezpečnosti jako součásti Národního bezpečnostního úřadu. Zároveň zřídila Radu pro kybernetickou bezpečnost.
Národní centrum kybernetické bezpečnosti jako součást NBÚ má za povinnost vytvořit nový zákon o kybernetické bezpečnosti.